Obecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro www.sevalplus.cz a popisují a upravují vzájemné obchodní vztahy mezi prodávajícím (Seval plus s.r.o., viz "Kontakt") a kupujícím (spotřebitel vymezen § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku).

Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými zákony ČR, zejména Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a Zákonem na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění příslušných novel.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka prodávajícímu je považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí a že si je vědom závaznosti objednávky a sankcí, které plynou z nepřevzetí, nevyzvednutí či odmítnutí objednaného zboží (dle odstavce Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace).

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí do 24 hodin od elektronického odeslání objednávky. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

Objednání zboží

Před objednáním zboží je třeba, aby kupující provedl registraci na webových stránkách www.sevalplus.cz. Kupující poté objednává u prodávajícího zboží vložením produktů do košíku a následným odesláním objednávky. Kupující je povinen v registraci a objednávce sdělit prodávajícímu pravdivé údaje potřebné k doručení objednaného zboží.

Zobrazení produktů na webových stránkách www.sevalplus.cz může být vlivem použité techniky a technologie mírně zkreslené.

Cena zboží a způsob úhrady

Ceny uvedené na www.sevalplus.cz jsou vždy aktuální a včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v internetovém katalogu bez předchozího oznámení. Cena již přijaté objednávky není však touto změnou ovlivněna.

Kupující z České republiky může volit z následujících způsobů úhrady zboží:

bankovním převodem, v tomto případě je kupující povinen uhradit částku včetně poštovného předem na příslušný bankovní účet (viz „Kontakt“),

dobírkou, v tomto případě je kupující povinen uhradit částku včetně poštovného při převzetí zásilky.

U objednávek s celkovou cenou nad 5000,-Kč prodávající neúčtuje kupujícímu poštovné. 

Zákazníci ze Slovenska a z jiných zemí obdrží zboží pouze po platbě předem převodem. Poštovné je řešeno individuálně.

Dodací podmínky

Zboží je zasíláno (vyexpedováno) dle možností prodávajícího zpravidla do dvou dnů, u výroby na zakázku to bývá do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky, či přijetí platby není-li u produktu uvedeno jinak. Zboží je zasíláno prostřednictví České pošty, s. p. Zboží je možné si osobně vyzvednout na adrese uvedené v sekci „Kontakt“.

Zboží je zasíláno jako doporučená zásilka či cenný balík (dle velikosti zásilky). Doba dodání není poštou garantována (zpravidla to však bývá 1 až 3 pracovní dny).

Prodávající je povinen zboží před předáním dopravci zabalit tak, aby předešel poškození. Prodávající tedy není odpovědný za škody vzniklé přepravou. Prodávající není také odpovědný za prodloužení doby dodání způsobené Českou poštou, s. p.

Objednávky jsou závazné a proto je kupující povinen zboží od přepravce převzít. Kupující není povinen převzít pouze zásilky se zjevně poškozeným obalem (tuto skutečnost je kupující povinen ihned řešit s dopravcem a informovat prodávajícího).

Nepřevezme-li či odmítne kupující zboží dodávané prostřednictví České pošty, s. p. z důvodů ležících na jeho straně (např. není schopen zboží uhradit, ztratil o zboží zájem či si ho objednal již někde jinde) porušuje tím podmínky, podle nichž byla navržena kupní smlouva a se kterými souhlasil (dle § 420 a § 58 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku). Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody, která je mu způsobena (dle odstavce Odstoupení od smlouvy a reklamace).

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, jak vyplývá z platného ustanovení § 443 - 446 Obchodního zákoníku.

Poštovné

K objednávkám s celkovou cenou nižší než 5000,- Kč připočte prodávající poštovné. Tato částka slouží ke kompenzaci časových nákladů nutných k vyřízení a odbavení zásilky (zahrnuje tedy balné, dopravné, poplatek poště, poplatek za případnou pojistku apod.). Tato částka není součástí ceny zboží a při případném vracení zboží není součástí vracené částky.

Prodávající garantuje kupujícímu níže uvedené poštovné v rámci zvolené služby: 

                                                                           ČR             ČR

1) DPD                                                         1 - 4999,- Kč nad 5000,- Kč

a) platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce    140,- Kč            0,- Kč

b) platba předem na účet                                         105,- Kč    0,- Kč

2) Česká pošta  

a) platba dobírkou při převzetí zboží od dopravce           160,- Kč    0,- Kč

b) platba předem na účet                                           125,- Kč    0,- Kč

OSOBNÍ PŘEVZETÍ: HLINSKO                                              0,- Kč

Zákazníci ze Slovenska a z jiných zemí obdrží zboží pouze po platbě předem převodem. Poštovné je řešeno individuálně.

 

Odstoupení od smlouvy a reklamace

Kupující má právo závaznou objednávku před převzetím zrušit (stornovat), učiní tak přes  „Kontakty“ e-mailem či telefonicky. Při zrušení objednávky do 24 hodin od elektronického odeslání objednávky prodávajícímu není kupující povinen hradit prodávajícímu škodu, po uplynutí této lhůty je kupující povinen při zrušení závazné objednávky uhradit prodávajícímu manipulační poplatek (tzv. smluvní pokutu) ve výši 300,-Kč.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou či odmítnou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.  Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání.

Kupující (spotřebitel vymezen § 52 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku) má právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen nepoškozené zboží bez známek používání a s kopií faktury zaslat jako doporučenou zásilku zpět prodávajícímu (viz „Kontakt“). Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu není prodávající povinen vrátit kupujícímu kupní cenu.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující, kupující je také povinen uhradit náklady spojené s původním zasláním zboží a to v účtované výši (dle dodacích podmínek).

Bylo- li zboží vytvořeno či upraveno dle přání kupujícího, nelze od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající se zavazuje případné reklamace vyřídit v souladu s platnými zákony ČR (dle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění příslušných novel). Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců (ode dne převzetí zboží od dopravce). Záruka se vztahuje na výrobní a materiálové vady a prodávající je povinen ji do 30dnů od převzetí zboží od dopravce vyřídit (vyměnit zboží či vrátit kupujícímu peníze). Při uplatnění reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího pomocí formuláře „Napište nám“ e-mailem či telefonicky a následně postupovat při odeslání zboží zpět prodávajícímu stejně jako při odstoupení od kupní smlouvy (viz výše).

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím zboží, nesprávnou manipulací a skladováním, nesprávným udržováním a praním, opotřebením výrobku, živelnými pohromami, nebo jinými vnějšími vlivy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím spravovány a uchovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR, který od 25. května. 2018 nahradil zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Závěrečná ustanovení

Uzavřením kupní smlouvy uděluje kupující prodávajícímu souhlas ke zpracování údajů uvedených v objednávce pro potřeby prodávajícího. Prodávající se zavazuje, že získané údaje neposkytne třetí osobě a že zpracování údajů kupujícího bude v souladu se zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující má právo tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

Bez souhlasu autora, není možné žádnou část webových stránek www.sevalplus.cz duplikovat, elektronicky kopírovat či mechanicky opisovat ani jinak napodobovat.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25. května 2018.